Email servis
Úvodná stránka > Programy a projekty > Občianská výchova - záver ankety > Pomohlo by dôslednejšie riešenie konfliktu záujmov znížiť korupciu vo verejnej správe?

OBČIANSKA VÝCHOVA – ZÁVER ANKETY

Sme radi, že problematika výuky občianskej výchovy na našich základných a stredných školách vyvolala takú širokú diskusiu. Vysoký počet respondentov nás príjemne prekvapil a utvrdil nás v tom, že táto anketa nebola zbytočná a jej výsledky môžeme považovať za relevantné. Na otázku či ste spokojný/spokojná s kvalitou výuky občianskej výchovy na našich základných a stredných školách bola v čase uzávierky tejto ankety dňa 26.05.2008 situácia takáto (viď tabuľku).

 

Celkový počet respondentov

1286

Nemám dostatok informacií.

26 %

 Áno, som.

19.5 %

Nie, nie som.

31.8 %

Nezaujíma ma to.

22.7 %

         

   Žiaľ, s týmto výsledkom nemôžeme byť spokojní. Preto sa nad touto situáciou treba seriózne zamyslieť a hľadat príčiny tohto stavu, ako i možnosti jeho zlepšenia. Výsledky tejto ankety by mali byť podnetom pre tých zodpovedných pracovníkov,  ktorí sa podieľajú na príprave  učebníc, textov a iných materiálov slúžiacim k výuke občianskej výchovy a pri tvorbe učebných plánov a osnov. Podľa vašich názorov a pripomienok je pri ich príprave potrebné brať do úvahy obsah učiva, jeho šírku a rozsah ako aj využitie takých metód a foriem výuky, ktoré by viedli k väčšej angažovanosti a aktivizácii žiakov na hodinách. Je tiež dôležité si ujasniť či na občianskej výchove majú žiaci získavať iba vedomosti, alebo majú tvorivo pristupovať k riešeniu rôznych situácií a problémov. V modelových situáciách musia rozvíjať svoje komunikačné schopnosti, spôsoby argumentácie ako i akceptovanie iných názorov. To si však tiež vyžaduje, aby učitelia v rámci ďalšieho vzdelávania sami poznali nové metódy a formy výuky a dokázali ich v praxi aj náležite uplatniť a využiť. Veď úlohou občianskej výchovy je rozvíjať u žiakov potrebné postoje a hodnoty, ktoré sú nevyhnutné pre život v demokratickej spoločnosti. Občianska výchova tak zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu pri posilňovaní demokracie, podporuje a vedie mladých ľudí k tomu, aby participovali na verejnom živote svojej krajiny a komunity, v ktorej žijú. Takéto vzdelanie treba chápať ako investíciu do budúcnosti, investíciu, ktorá bude propagovať myšlienky demokracie, slobody a rovnosti, tolerancie, pluralizmu či ľudských práv.

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012