Email servis
Úvodná stránka
cely clanok Občiansky pohľad na občiansku výchovu

Vitajte na stránkach Fóra občanov Slovenska

 

Vízia SK.FORUM

Vyspelá občianska spoločnosť, ktorá bude podporovať a rozvíjať v občanoch ich dobré ľudské vlastnosti, záujem o veci verejné, etiku a morálku v postojoch rešpektujúcich spoločné ale aj špecifické záujmy občanov v súlade s Ústavou, vieru v spoločne uznávané hodnoty a pocit individuálnej zodpovednosti za ich uplatňovanie v spoločnosti

22.03.2018 - Povedzme politikom, akú vládu chceme!

Každý z nás by rád žil v prosperujúcej a dobre riadenej krajine. Tragické a smutné udalosti dnešných dní len potvrdzujú, v akom hlbokom morálnom rozklade je naša spoločnosť. Zavraždnie dvoch mladých ľudí, ktorí priveľa vedeli o politickej kriminalite, nás stiahlo až na samé dno korupčného bahna. Je to aj naša vina – vina občanov, že sme politikom dovolili urobiť si zo štátu plantáž, na ktorej pestujú korupciu a nehanebne z toho profitujú. Aj preto dnes žijeme v spoločnosti rozdelenej na zlodejov a okrádaných. Ak chceme, aby sa to zmenilo, aby obetovanie Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej naozaj predznamenalo začiatok novej cesty, musíme politikom jasne povedať, akú krajinu chceme a aké princípy vládnutia budú musieť nami volení zástupcovia rešpektovať a dodržiavať.

31.01.2011 - Výsledky ankety o vybavovaní na úradoch

Na anketovú otázku Myslíte si, že pri vybavovaní na úradoch si úradníci nevážia Váš čas? odpovedalo spolu 1625 respondentov. Podľa výsledkov hlasovania odpovedalo kladne na túto otázku 60.8% a záporne 39.2% z celkového počtu hlasov občanov. V priebehu roka 2010 oslovilo Fórum občanov Slovenska tri úrady miestnej samosprávy s ponukou vytvoriť modelové pracovisko a zaviesť systém objednávania klientov po vzore celého radu miest a obcí v členských štátoch Európskej únie. Zatiaľ sa tento návrh nepodarilo zrealizovať a celý pilotný projekt zostáva k dispozícii každému úradu, ktorý sa pre takýto krok rozhodne.

31.12.2010 - Riadenie konfliktu záujmov – áno či nie?

V rámci projektu Riadenie konfliktu záujmov pripravilo Fórum občanov Slovenska rovnomenný e-learningový kurz, ktorý vychádza zo stále aktuálnej smernice OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Sector. Cieľom kurzu je objasniť, prečo musia občania vyžadovať od volených predstaviteľov a úradníkov verejnej správy nestranný a nezaujatý výkon svojich funkcií a nedovoliť im, aby akokoľvek spochybňovali nestrannosť rozhodovania a spravovania verejných záležitostí presadzovaním svojich osobných záujmov alebo záujmov spriaznených skupín. Na druhej strane má tiež pomôcť hlavným aktérom, t.j. politikom a úradníkom včas identifikovať potenciálne riziká konfliktu záujmov, ktoré, ak sa včas nezachytia, môžu vyústiť do korupcie a politickej kriminality a vážne oslabiť dôveru občanov voči orgánom, organizáciám a inštitúciám verejnej správy. Na vstup do kurzu Riadenie konfliktu záujmov nepotrebujete žiadne heslo. Prihlásenie urobíte kliknutím na titulok oznamu.

20.3.2009 - Nenechajme sa okrádať o čas

Aj takto sa dá vo vzťahu k úradom vyjadriť výzva občanov, ktorí sa poctivo živia prácou a žijú zo svojho času. V našich úvahách často hľadáme spravodlivosť. Možno si pritom ani neuvedomujeme, že najväčšia spravodlivosť je v tom, že každý z nás má denne k dispozícii 24 hodín. Čas je náš najväčší kapitál. Líšime sa medzi sebou aj tým, ako ho dokážeme využívať a nestrácať.

17. 12. 2008 - Naše Slovensko

Fórum občanov Slovenska vydalo online publikáciu Naše Slovensko. Kríza demokracie, ktorú napísali Ľubomír Plai a Radoslav Štefančík. Publikácia má dve časti. V prvej nazvanej Kríza demokracie autori poukazujú na niektoré nedemokratické praktiky politických strán a hnutí, na ich podstatu a negatívne dôsledky na ďalší vývoj spoločnosti. V druhej časti Ponuka na zmenu sú stručne načrtnuté cesty, po ktorých je podľa názoru autorov možné občianskou angažovanosťou spoločnosť z krízy vyviesť. Publikáciu Naše Slovensko. Kríza demokracie si môžete stiahnuť tu (529kB).

23. 10. 2008 - Nedajme sa oklamať

Fórum občanov Slovenska so znepokojením sleduje vývoj zavádzajúcej diskusie o priamej voľbe slovenského prezidenta a vyzýva politikov, aby sa z úcty k občanovi neuchyľovali k vedomým klamstvám.

10. 06. 2008 - Školská reforma na Slovensku

Školská reforma je súhrnom cielených zmien v organizácii a štruktúre školstva, v cieľoch, obsahu, metódach a prostriedkoch výchovy a vzdelávania, zmien, ktoré su vyvolané sociálnymi a inými príčinami. Školské reformy tak reagujú na rozpory medzi spoločenskou potrebou a výkonnosťou školstva. Tie su často sprevádzané politickým bojom a niekedy sú dosiahnuté výsledky skôr kozmetickou úpravou ako reformou. Ozajstné reformy musia prísť včas a riešit hlavné problémy školstva systémovo.

26. 05. 2008 - Občianská výchova - záver ankety

Sme radi, že problematika výuky občianskej výchovy na našich základných a stredných školách vyvolala takú širokú diskusiu. Vysoký počet respondentov nás príjemne prekvapil a utvrdil nás v tom, že táto anketa nebola zbytočná a jej výsledky môžeme považovať za relevantné.

31. 08. 2007 - Občianská lupa: Voda nad zlato

Občianska lupa je priestor na pomenovanie a registrovanie skutočných problémov, ktoré trápia ľudí a ktorých riešenia sa márne dožadujú. Jednoducho napíšte, čo Vám na spravovaní verejných záležitostí vadí, čo neplnia alebo prehliadajú nami volení zástupcovia a pošlite nám to. Spoločne sa budeme usilovať o vyriešenie našich problémov a starostí.


20. 03. 2007 - Boja sa politici občianskej kontroly?

Fórum občanov Slovenska (Sk.Fórum) vyjadruje znepokojenie nad neochotou vlády podporovať aktivity mimovládnych organizácií. Tieto obavy potvrdzuje skutočnosť, že tie mimovládne organizácie, ktoré sa venujú občianskym a ľudským právam, odhaľovaniu korupcie medzi verejnými činiteľmi, ale aj ochrane životného prostredia boli od budúceho roku vyňaté z možnosti získať na svoju činnosť dobrovoľný príspevok od slovenských občanov v podobe dvoch percent z ich zaplatených daní.


12. 02. 2007 - Aj Vám odopierajú vlastnícke práva?

Ako sa u nás dajú obmedziť vlastnícke práva? Jednoducho – rozhodnutím úradníkov a následným vyhlásením v úradníckom žargóne tzv.chránenej skutočnosti. Čo to je? Napríklad chránená krajinná oblasť, chránený areál, prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, chránené ložiskové územie alebo územie európskeho významu, chránené rastliny, chránené živočíchy, chránené nerasty, chránené skameneliny a pod.


02. 02. 2007 - Nový príspevok v občianskej lupe

Každá ekonomická aktivita sa musí podrobiť procesu posudzovania jej vplyvu na životné prostredie. Je na to zákon, žiaľ na Slovensku sa takéto posudzovanie robí len jednostranne a zaujato...


12. 01. 2007 - Nový príspevok v občianskej lupe

Nerastné bohatstvo si každá krajina chráni, rozvíja a jeho ťažba by mala byť efektívna. Preto ma veľmi trápi, keď sme svedkami nehospodárneho rabovania a ničenia týchto zdrojov...


19. 12. 2006 - Spätný pohľad na komunálne voľby 2006

Slovensko má za sebou dôležitý volebný rok. Začiatkom leta vyberali občania zástupcov na celoštátnej úrovni, pred niekoľkými dňami reprezentantov na úrovni obcí a miest. V komunálnych voľbách, na rozdiel od volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, sa aj tento rok potvrdilo niekoľko osobitostí.


14. 12. 2006 - Nezmyselné delenie mimovládnych organizácií

Nápad rozdeliť mimovládne združenia do dvoch skupín je nezmyslom a nebezpečenstvom zároveň. Hrozba pre demokraciu spočíva v spôsobe, akým sa tento návrh zdôvodňoval, pretože najčastejším argumentom predstaviteľov vládnej trojky bola neochota podporovať aktivity práve „politických“ mimovládok.


20. 11. 2006 - Za skvalitnenie občianskej výchovy

Pre budúcnosť našej krajiny sú dôležití občania, ktorí budú konať samostatne, ktorí budú zodpovedne pristupovať k verejným záležitostiam, ktorí budú participovať na rozhodnutiach týkajúcich sa hlavne komunity, v ktorej žijú a ktorí budú plne rešpektovať princípy demokracie, ľudských práv, slobody a rovnosti. Preto je dôležité vidieť výchovu k občianstvu komplexne, chápať ju nielen ako záležitosť škôl, ale ako súčasť celoživotného vzdelávania.


07. 11. 2006 - Výzva za zachovanie a reformu ÚPN

Slovensko bolo v 20. storočí postihnuté dvomi totalitami. S tým súviselo i časté prepisovanie minulosti. Podnes prežívame dôsledky týchto udalostí. Prejavy oživovania extrémizmu len potvrdzujú, že slovenskej spoločnosti chýba vedomie, čím boli dve totality, kto v nich zohral akú rolu, čo je z tej doby hodné úcty či vyrovnania.


27. 10. 2006 - Stratégia SK.FÓRA na roky 2006 až 2009

Poslaním SK.FÓRA je napĺňať obsah občianskej deklarácie Nie sme na predaj a rozvíjať činnosti smerujúce k posilneniu občianskej spoločnosti so zameraním na efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí. Strategický plán 2006 – 2009 formuluje najdôležitejšie aktivity pri napĺňaní vízie a poslania SK.FÓRA vyjadrené v strategických prioritách, medzi ktoré patrí najmä posilňovanie väzieb medzi občanmi a vládou, podnecovanie ich účasti na verejnej správe a súčasné zlepšovanie schopnosti SK.FÓRA efektívne komunikovať, podporovanie elektronickej verejnej správy ako nástroja na zvyšovanie účasti občanov na verejnej správe a identifikovanie, zhromažďovanie, evidovanie a riešenie problémov v efektívnom a čestnom spravovaní verejných záležitostí.


Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012